HYDRIA WATERS HISTORIA

HÖG TEKNISK KOMPETENS OCH EGEN PRODUKTION SKAPAR MARKNADENS BÄSTA VATTENRENING

Vår historia sträcker sig genom årtionden fyllda av hantverksskicklighet, smideskonst, ingenjörskap, nytänkande och strategier. Men också av en ständig drivkraft och förmåga att finna synergier och ena människor och teknologi mot ett gemensamt mål -marknadens bästa vattenrening. 

“SVENSK INGENJÖRSKONST, SVENSK PRODUKTION. FOKUS PÅ DET VI KAN RIKTIGT BRA.”

På ett sätt kan historien sägas börja i samarbetet mellan den tillverkande smidesverkstaden Tage Björklunds Mekaniska Verkstad och ingenjörsföretaget inom vatten och avlopp, VA Teknik. Under många år tillverkade Tage Björklunds Mekaniska Verkstad vattenreningsmaskiner åt VA Teknik. Men de hade många andra kunder också. Till de mest uppseendeväckande beställningarna hör en elefantport till Borås Djurpark och ”teaterbron” som än idag pryder Borås stadspark. 

Tage Björklunds Mekaniska Verkstad var ett erkänt skickligt hantverksföretag. VA Teknik var å sin sida en erkänt skicklig ingenjörsfirma som framförallt gjorde sig kända för sina nästan outslitbara sedimenteringsskrapor. 

1996 flyttar de båda verksamheterna in i gemensamma lokaler i Viared. Tanken är att på så vis skapa ytterligare insikt i och synergier mellan varandras utmaningar och kompetenser. Därifrån och framåt har idén handlat om just detta, att kombinera hög, teknisk kompetens med egen produktion, i nära anslutning till varandra. 

Så småningom slås företagen samman under det gemensamma namnet Björklundsgruppen AB. Då ingår de redan i koncernen Hydria Invest, som även verkar inom ventilationsbranschen. Inom koncernen fokuseras det mycket på att skapa gemensamma processer för funktioner som IT och kommunikation. Att vi så tidigt började arbeta aktivt med teknik- och kommunikationslösningar har kommit att prägla verksamheten framåt. 

Under tidigt 2000-tal avvecklas Björklundgruppen. Istället återuppstår VA Teknik och företaget får nu en tydlig riktning, att fokusera helhjärtat på det VA Teknik är riktigt bra på och välkända för: Kedjeskrapor och övrig sedimenteringsutrustning. 

2015 förvärvas företaget Mellegård & Naij som också är verksamma inom mekanisk vattenrening. Även de kommer från ett arv av ingenjörskap och egen produktion men har fokuserat på att utveckla utrustning för rensavskiljning och renshantering. 2020 får företagen igenom sitt första patent under gemensam flagg.

Genom sammanslagningen kan vi nu erbjuda en helhet inom mekanisk vattenrening och för att göra helheten tydligare går företagen 2022 samman under ett nytt gemensamt namn, Hydria Water. 

Kombinationen av företagens kompetens och skicklighet har visat sig mycket lyckad. Idag är Hydria Water en av de stora spelarna inom mekanisk vattenrening. 

2023 tog Tobias Barrstrand över vd-posten och bolaget drivs därmed av andra generationen Barrstrand. En större organisationsförändring genomfördes, med fokus på att bygga en plattare och mer dynamisk organisation.   

Träget arbete, en stark laganda och kombinationen av teknisk höjd och gedigen industrikunskap gjorde 2023 till ett rekordår i företagets historia. En stor seger var när det stod klart att Hydria Water får göra en stor leverans till ett rekordbelopp när världens modernaste reningsverk byggs i Sickla.   

Hydria Water är också först på marknaden med att kunna erbjuda digitala lösningar inbyggda i maskinerna. Något som ligger helt i linje med såväl arv som ambitioner.   

Idag är vi ett väletablerat och starkt varumärke på den nordiska marknaden. Vår idé är fortfarande densamma, att kombinera svenskt ägande, produktion och ingenjörskap för att skapa marknadens bästa vattenrening.   

Att ingå i en familjeägd koncern, Hydria Group, ger oss stora möjligheter att arbeta med långsiktighet i fokus. Våra produkter ska göra skillnad här och nu, men också för kommande generationer. Tillsammans med koncernens andra bolag vill vi vara en del av det framtida samhällets infrastruktur.

MILSTOLPAR I VÅR HISTORIA

1965

I takt med att Sveriges avloppsinfrastruktur tog fart uppstod ett stort behov av sedimenteringsutrustning till de nybyggda reningsverken. 1965 startas ingengörsföretaget VA Teknik, som snabbt började göra sig ett namn inom branschen.

1994

Koncernen Hydria Invest bildas och består då av 11 företag inom smide, vatten- och avlopp samt ventilation, inklusive VA Teknik och Bjöklunds mekaniska verkstad. Detta blir startskottet för det som idag är Hydria Group.

2001

Mellegård & Naij bildas i Skövde.

Företaget kommer, liksom Björklundsgruppen AB, från ett långt arv av verkstad och ingenjörsskap. Under namnet Mellegård & Naij konstruerar och tillverkas utrustning för rensavskiljning och renshantering till mekanisk vattenrening.

2002

Björklundsgruppen AB avvecklas och ingenjörsföretaget VA Teknik återuppstår.

Härifrån sätter Micael Barrstrand, som nu är vd på VA Teknik, ut en ny riktning och strategi som går ut på att renodla verksamheten och endast ägna sig åt det företaget är riktigt starka på.

VA Teknik har under åren byggt upp ett starkt varumärke och förknippas ofta med sin nästan outslitbara plastkedjeskrapa. Produkterna är välkända på den skandinaviska marknaden och håller en erkänt hög kvalité.

2014

Företaget Mellegård & Naij, i Skövde, förvärvas. Att företaget är starka inom rensavskiljning och renshantering gör att de båda bolagen kompletterar varandra och gör erbjudandet inom mekanisk vattenrening komplett.

VA Teknik flyttar in i de nybyggda lokalerna i Viared.

2022

2021 går det första patentet under bolagens gemensamma flagg igenom.

För att tydliggöra sitt  helhetserbjudandet ytterligare gentemot kunderna går VA Teknik och Mellegård & Naij samman under det gemensamma namnet Hydria Water AB.

Produktionen i Skövde flyttas till Borås men ett kompetenscentrum finns kvar i Skövde. Sedan tidigare finns en servicehub etablerad i Motala.

Svensk tillverkning, svenskt ägande, hög kompetens och nyfikenhet för framtiden har alltid varit ledord för båda företagen som nu blir ett.

2024

Hydria Water är etablerat i hela Sverige och tar marknadsandelar även i de övriga nordiska länderna. Även utanför Nordens gränser växer förfrågan på våra produkter.

1960

AB Tage Björklunds mekaniska verkstad bildas. Företaget är ett heltäckande verkstads- och stålbyggnadsföretag som producerar olika typer av plåtarbeten på uppdrag.

1986

En av de stora uppdragsgivarna åt Tage Björklunds mekaniska verkstad är VA Teknik.

VA Teknik konstruerar i första hand skrapor till vattenreningens sedimenteringsbassänger som Tage Björklunds mekaniska verkstad sedan tillverkar och installerar.

VA Teknik gör sig välkända och är snart marknadsledande inom sin nisch.

1996

VA Teknik flyttar in vägg i vägg med kollegorna på Björklunds Mekaniska Verkstad (tidigare AB Tage Björklunds Mekaniska Verkstad). Tanken är att det ska utveckla och stärka samarbetet mellan företagen. Ett synergitänk som ska komma att prägla både företaget och koncernen även framåt.

Redan tidigt blir även IT och kommunikation en viktig del i hur företaget drivs och utvecklas.

Under senare delen av 1990-talet slås de båda bolagen ihop under namnet Björklundsgruppen AB.

2005

Strategin med att satsa fullt ut på det man är riktigt vassa inom bär frukt och VA Teknik
växer i stadig takt. Snart börjar de befintliga lokalerna kännas trånga och inte längre ändamålsenliga.

För att möta den växande orderingången och framtiden på ett bra sätt säkras ny mark i Viared utanför Borås.

2010

Utformningen av de nya lokalerna börjar ta form. Dessa ska rymma så väl modern produktionsanläggning som kontor och sociala ytor.

2015

Hydria Water bildas som ett gemensamt försäljningsbolag till VA Teknik och Mellegård & Naij.

2023

I början av 2023 tar Tobias Barrstrand över
vd-posten och bolaget drivs därmed av andra generationen Barrstrand. En större
organisationsförändring genomförs med fokus på att bygga en plattare och mer dynamisk organisation.

Under året står det klart att Hydria Water får leverera utrustning till världens modernaste reningsverk, som byggs i Hammarbybacken i Sickla. Ordervärdet motsvarar cirka 60 miljoner kronor och är den enskilt största affären i bolagets historia.

1960

AB Tage Björklunds mekaniska verkstad bildas. Företaget är ett heltäckande verkstads- och stålbyggnadsföretag som producerar olika typer av plåtarbeten på uppdrag.

1965

VA Teknik bildas.

1986

En av de stora uppdragsgivarna åt Tage Björklunds mekaniska verkstad är ingenjörsföretaget VA Teknik.

VA Teknik konstruerar i första hand skrapor till vattenreningens sedimenteringsbassänger som Tage Björklunds mekaniska verkstad sedan tillverkar och installerar.

VA Teknik gör sig välkända och är snart marknadsledande inom sin nisch.

1994

Koncernen Hydria Invest bildas och består då av 11 företag inom smide, vatten- och avlopp samt ventilation, inklusive VA Teknik och Bjöklunds mekaniska verkstad. Detta blir startskottet för det som idag är Hydria Group.

1996

VA Teknik flyttar in vägg i vägg med kollegorna på Björklunds mekaniska (tidigare AB Tage Björklunds mekaniska verkstad). Tanken är att det ska utveckla och stärka samarbetet mellan företagen.

Under senare delen av 1990-talet slås de båda bolagen ihop under namnet Björklundsgruppen AB.

En viktig framgångsfaktor för koncernen var att ägarna redan tidigt insåg fördelarna med att bygga upp en gemensam IT-miljö för att samordna de olika delarna.

2001

Mellegård & Naij bildas i Skövde.

Företaget konstruerar och tillverkar utrustning för rensavskiljning och renshantering till mekanisk vattenrening.

2002

Björklundsgruppen AB läggs ner och ingenjörsföretaget VA Teknik återuppstår.

Härifrån sätter Micael Barrstrand, som nu är vd på VA Teknik, ut en ny riktning och strategi som går ut på att renodla verksamheten och endast ägna sig åt det företaget är riktigt starka på.

VA Teknik har under åren byggt upp ett starkt varumärke och förknippas ofta med sin nästan outslitbara plastkedjeskrapa. Produkterna är välkända på den skandinaviska marknaden och håller en erkänt hög kvalité.

2005

Strategin med att satsa fullt ut på det man är riktigt vassa inom bär frukt och VA Teknik
växer i stadig takt. Snart börjar de befintliga lokalerna kännas trånga och inte längre ändamålsenliga.

För att möta den växande orderingången och framtiden på ett bra sätt säkras ny mark i Viared utanför Borås.

2010

Utformningen av de nya lokalerna börjar ta form. Dessa ska rymma så väl modern produktionsanläggning som kontor och sociala ytor.

2014

Företaget Mellegård & Naij, i Skövde, förvärvas. Även de kommer från ett arv av ingenjörskap och egen produktion men är starka inom exempelvis rensavskiljning och renshantering. Detta gör att de båda bolagen kompletterar varandra och gör erbjudandet inom mekanisk vattenrening komplett.

VA Tekniks nya lokaler i Viared är klara för inflyttning.

2015

Hydria Water bildas som ett gemensamt försäljningsbolag till VA Teknik och Mellegård & Naij.

2016

Samarbetet mellan VA Teknik och Mellegård & Naij intensifieras. Det finns planer på att utvidga verksamheten i Skövde och 2018 förvärvas ny mark med planen att återigen bygga nya lokaler.

2020

Planerna på nybygge i Skövde pausas. Istället beslutas om att slå samman VA Teknik och
Mellegård & Naij till ett gemensamt bolag med namnet Hydria Water AB.

Produktionen i Skövde flyttas till Borås men ett kompetenscentrum finns kvar i Skövde.

Syftet med att slå ihop produktionen och varumärkena är att bli tydligare mot kund och samtidigt få ett komplett erbjudande inom sedimentering och mekanisk vattenrening.

Svensk tillverkning, svenskt ägande, hög kompetens och nyfikenhet för framtiden har alltid varit ledord för båda företagen som nu blir ett.

2022

För att tydliggöra sitt  helhetserbjudandet ytterligare gentemot kunderna går VA Teknik och Mellegård & Naij samman under det gemensamma namnet Hydria Water AB.

Produktionen i Skövde flyttas till Borås men ett kompetenscentrum finns kvar i Skövde.

Svensk tillverkning, svenskt ägande, hög kompetens och nyfikenhet för framtiden har alltid varit ledord för båda företagen som nu blir ett.

2023

I början av 2023 tar Tobias Barrstrand över
vd-posten och bolaget drivs därmed av andra generationen Barrstrand. En större
organisationsförändring genomförs med fokus på att bygga en plattare och mer dynamisk organisation.

Hydria Water är etablerat i hela Sverige och tar marknadsandelar även i de övriga nordiska länderna. Även utanför Nordens gränser växer förfrågan på våra produkter.