Sedimentering

Avskiljer
slammet
från vattnet.

Produkter

Sedimentering

Effektiva och driftsäkra produkter

Sedimenteringen, eller slamavskiljningen, är sista steget innan vattnet är redo för biologisk rening. I det här processteget sjunker partiklar med större densitet än vatten till botten av bassängen. Där bildar de ett slam, så kallat primärslam. Med hjälp av olika typer av kedjeskrapor och skrapspel förs slammet vidare till slamfickor för att sedan pumpas till slambehandlingen. Samma maskin kan också forsla flytslam till dekantering. Finns behov av att avlägsna ytvatten från sedimenterings­bassängerna finns avdragsrännor som alltid dimensioneras efter kundens eller anläggningens specifika behov. 

 

Hydria Water har genom åren utvecklat flertalet innovativa och effektiva produkter för att förbättra sedimenteringen för kommunala såväl som industriella avloppsreningsverk, pappers- och massaindustri, oljeraffinaderier, avsaltningsanläggningar och livsmedelsindustrin. All sedimenteringsutrustning utvecklas för så litet behov av tillsyn som möjligt. 

TRYGGHETSAVTAL

TECKNA ETT TRYGGHETSAVTAL

Med ett Trygghetsavtal är du alltid en prioriterad kund hos oss. Våra experter genomför regelbunden och förebyggande service och underhåll på maskinparken. Det gör att du kan känna dig trygg i att utrustningen fungerar som den ska

Kontakt

VI ÄR MED ER HELA VÄGEN

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor. På kontaktsidan hittar du uppgifter till nyckelpersoner i vår organisation.